“ΕΞΑΓΩΓΕΣ: ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ”

«Ο στρατηγικός  σχεδιασμός κάθε εξαγωγικής δραστηριότητας είναι το κλειδί για την ανάπτυξή της
σε νέες αγορές και την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας» 

Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα της ομιλίας του κ. Horst Reichenbach, Head of European Commission Task Force for Greece, στο Exports Money Conference 2012, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Intercontinental Athenaeum στις 5 Ιουλίου 2012.
Στο συνέδριο συμμετείχαν περισσότεροι από 60 ομιλητές, έλαβαν χώρα 6 θεματικά panels και ειδική παράλληλη δράση, στην οποία καταμετρήθηκαν πάνω από 300 επιχειρηματικές συναντήσεις, με ενημέρωση για εξαγωγές σε 14 διαφορετικές χώρες, (Αίγυπτο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Γερμανία, Ιταλία, Κίνα, Ουκρανία, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, Τουρκία), ενώ το παρακολούθησαν περισσότεροι από 650 σύνεδροι από τον πολιτικό και επιχειρηματικό χώρο.

Το συνέδριο επικεντρώθηκε στο να προσφέρει πρακτικά και χρήσιμα εργαλεία στους Έλληνες εξαγωγείς, τα οποία θα συμβάλλουν στην ενίσχυση και την προώθηση της εξαγωγικής δραστηριότητας. Οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το πως να εξάγουν τρόφιμα, φάρμακα και τεχνολογίες ICT & Mobile, κλάδους προϊόντων οι οποίοι παρουσιάζουν ιδιαίτερο εξαγωγικό ενδιαφέρον σήμερα, αλλά και για τις εξαγωγές στις αγορές των Αραβικών Χωρών, της Τουρκίας και της Ρωσίας.

Τα βασικά συμπεράσματα του συνεδρίου :

- Ο σχεδιασμός αποτελεί τον πυρήνα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας
- Η Ελλάδα διαθέτει τις προϋποθέσεις για την αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας
- Είναι απαραίτητη η αλλαγή του εξαγωγικού προτύπου με στροφή στην καινοτομία, την έρευνα και την υπεραξία
- Οι εξαγωγές ξεπέρασαν το 10% του ΑΕΠ σπάζοντας το φράγμα των 22 δις
SPONSORS
EXPORTS MONEY CONFERENCE 2012
GOLD SPONSOR
 

 
SILVER SPONSORS
  
BRONZE SPONSORS


 
CORPORATE PARTICIPATIONS
 
UNDER THE AUSPICES OF
  

 
COMMUNICATION SPONSORS
 

 

  

 
PRINT SPONSOR
 

 
INTERPRETATION
SPONSOR
 

 
COMMUNICATION
PARTNER
 

 
:

, CEO, Ethos Media S.A.
" , . , ".  VIDEO
- Πώς διαµορφώνει τον εξαγωγικό προσανατολισµό το νέο µοντέλο ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας  
- Τα αντικίνητρα στην εξωστρέφεια και η αντικατάστασή τους από το Εθνικό Σχέδιο Εξαγωγών  
- Ο µέχρι σήµερα ρόλος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στις εξαγωγές και η συµβολή της στη διαµόρφωση νέου εθνικού εξαγωγικού status  
- Ποιες αλλαγές πρέπει να πραγµατοποιηθούν ώστε να προωθείται το ελληνικό brand στις διεθνείς αγορές

Οµιλητές:   
Dr. Κυριάκος Λουφάκης, Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος -Λουφάκης Χηµικά ΑΒΕΕ & Αντιπρόεδρος, ΣΕΒΕ 
Σοφία Παπαγιάννη, Προϊσταµένη 19ης ∆ιεύθυνσης Τελωνειακών ∆ιαδικασιών, Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.
Πέτρος Τζαννετάκης, Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Motor Oil 
Χρήστος Φαρµάκης, Σύµβουλος ΟΕΥ, Υπουργείο Εξωτερικών

Συντονιστής: Χρήστος Κώνστας, ∆ηµοσιογράφος, Επενδυτής 
:
Horst Reichenbach, Head of European Commission Task Force for Greece
"   . , . . , , ".

Task Force 2012,  , . : ) ) )   ) .  VIDEO

:
Νότης Μηταράκης, Υφυπουργός,Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
" , . , . ".  VIDEO
PANEL I:  Η στρατηγική για την προώθηση της εξωστρέφειας της ελληνικής
              οικονομίας και η συμβολή του κράτους στην εξέλιξη των εξαγωγών
PANEL II:  Οι ελληνικές εξαγωγές στο πλαίσιο των νέων συνθηκών του παγκόσμιου εμπορίου. Τάσεις και προοπτικές
- Ποιους δρόµους ανοίγουν στις ελληνικές εξαγωγές, οι τάσεις του παγκόσµιου εµπορίου. 
- Οι εθνικές και ανά κλάδο στρατηγικές εισόδου σε νέες αγορές.     
- Το θεσµικό πλαίσιο προώθησης των εξαγωγών την επόµενη δεκαετία. Ο ρόλος του ΟΠΕ.   
- Πως διαµορφώνεται η ελληνική εξαγωγική πολιτική σε σχέση µε τις συµφωνίες της Ε.Ε. που δηµιουργούν νέους εµπορικούς προσανατολισµούς.
- Στήριξη Επενδύσεων- Αναθεώρηση Επενδυτικού Νόµου.

Οµιλητές:
Αλκιβιάδης Καλαµπόκης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, ΟΠΕ
Αντώνιος Καπλάνης, Γενικός ∆ιευθυντής και Αντιπρόεδρος, NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. 
Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος, Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου (ΕΣΕΕ)  
∆ούκας Μαρινόπουλος, Σύµβουλος ΟΕΥ, Υπουργείο Εξωτερικών 
Χριστίνα Σακελλαρίδη, Πρόεδρος, ΠΣΕ & ΟΑΕΠ

Συντονιστής: Νεκτάριος Νώτης, ∆ηµοσιογράφος, 24H.gr
:
Εύη Πασσά, ∆ιευθύντρια ∆ιεύθυνσης Συναλλακτικής Τραπεζικής Οµίλου, Εθνική Τράπεζα 
" 35% . , , global relationship management. . ".  VIDEO
PANEL IΙΙ:  Η οικονομία των εξαγωγών: Ο ρόλος της χρηματοδότησης, της ασφάλισης και του Factoring
- Η διεθνής χρηµατοδότηση και η πρόσβαση σε αυτή των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων. 
- Η στήριξη των εξαγωγών από την Ε.Ε., τις ∆ιεθνείς Αναπτυξιακές Τράπεζες και τους άλλους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς.  
- Η  ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων στις προµήθειες αγαθών και υπηρεσιών της ΕΕ.   
- Η σηµασία της ασφάλισης των εξαγωγικών πιστώσεων. 
- Το factoring και η συµµετοχή του στην ελληνική εξαγωγική προσπάθεια. 
- Η εθνική πολιτική και η παροχή  κινήτρων για την εξωστρέφεια  
- Τα κοινοτικά προγράµµατα ενίσχυσης της εξωστρέφειας

Οµιλητές: 
Αλέξης Γαβριήλογλου, Αναπληρωτής Γενικός ∆ιευθυντής & Εµπορικός ∆/ντής, Euler Hermes Emporiki
Καθ. Αναστάσιος Ζαγοριανός, Μέτοχος και Γενικός ∆ιευθυντής, ∆ιαδικασία Α.Ε.
∆ηµήτρης Ζώµας, Σύµβουλος ΟΕΥ, Υπουργείο Εξωτερικών  
Αλέξανδρος Κοντόπουλος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Εθνική factors 
∆ηµήτρης Μιχάλης, Property, Marine & Energy Manager, Chartis

Συντονιστής: ∆ηµήτρης Μαρκόπουλος, ∆ηµοσιογράφος Proto thema
Panel IV:  Εργαλεία και Μέσα για επιτυχημένες εξαγωγές
- Το ελληνικό branding και η σηµασία του Made In Greece. 
- Η συµβολή των διεθνών εκθέσεων στην εξαγωγική προσπάθεια. 
- Η σηµασία της ποιότητας και η σωστή πιστοποίησή της στη διαδικασία προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών στις αγορές του εξωτερικού.  
- Η ανάδειξη της καινοτοµίας σε καταλύτη των εξαγωγών. 
- Ο κοµβικός  ρόλος, του ίντερνετ, των social media, στην ανάπτυξη των εξαγωγών.   
- Η εξαγωγική υποστήριξη και τα πρώτα επιχειρηµατικά βήµατα σε νέες αγορές µέσα από τις βάσεις πληροφοριών και τις υπηρεσίες των γραφείων Οικονοµικών Εµπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ).

Οµιλητές: 
Όλγα Αγγελοπούλου, Manager International Sales, ICAP  
∆ήµος Βατικιώτης, Γενικός ∆ιευθυντής, Atcom 
∆ηµήτρης Καραβασίλης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, DK Consultants 
Γεώργιος Κουτσοδήµος, Γενικός Σύµβουλος ΟΕΥ, Β8 ∆/νση, Υπουργείο Εξωτερικών 
Πέτρος Μιχελιδάκης, Representative in Greece, Messe Düsseldorf GmbH  
Οδυσσέας Ντότσικας, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Think Digital

Συντονιστής: Νίκος Υποφάντης, ∆ηµοσιογράφος, ΣΚΑΙ
  2012 Money Conferences | Ethos Media S.A. 

Horst Reichenbach,
Head of European Commission ask Force for Greece,
,
:
Signe Ratso, Director of Trade Strategy and Analysis and Market Access, DG Trade, European Commission
" , , 3% . , , . , , , , , 30%".  VIDEO


Panel V:  Xρήσιµες συµβουλές για εξαγωγές σε Αραβικές χώρες, Ρωσία και Τουρκία
Στο Panel αυτό παρουσιάστηκαν οι τρόποι ανάπτυξης της εξαγωγικής δραστηριότητας σε τρεις 
σηµαντικές για τις ελληνικές εξαγωγές αγορές: Tις  Αραβικές Χώρες, τη Ρωσία και την 
Τουρκία. Έγινε προσπάθεια να αναλυθούν οι ευκαιρίες που υπάρχουν στις αγορές αυτές και 
συγκεκριµένα: 
- Οι τεχνικές ανάπτυξης της εξαγωγικής δραστηριότητας στις χώρες αυτές.  
- Τα προϊόντα που έχουν προοπτικές διείσδυσης. 
- Οι ιδιαίτερες απαιτήσεις των εισαγωγέων ελληνικών προϊόντων και το τί πρέπει να κάνουν οι 
Έλληνες εξαγωγείς για να επιτύχουν τους στόχους τους.

Οµιλητές: 
Αhmad Cheikh, Εκπρόσωπος Αραβo-Ελληνικού Επιµελητηρίου 
Ευάγγελος ∆αϊρετζής, Σύµβουλος ΟΕΥ, (Αίγυπτος)  
Χρήστος ∆ήµας, Πρόεδρος Ελληνο - Ρωσικού Επιµελητηρίου 
Γιάννης Καρκάνης, Σύµβουλος ΟΕΥ, (Τουρκία) 
Παναγιώτης Κουτσίκος, Πρόεδρος Ελληνο-Τουρκικού Επιµελητηρίου  
Φανή Λένου, Γραµµατέας ΟΕΥ, (ΗΑΕ) 
Γιάννης Μάρκος, Σύµβουλος ΟΕΥ, (Ρωσία)

Συντονιστής: Γιάννης Βερµισσώ, ∆ηµοσιογράφος, Insurance World 
Panel VI:  Πρακτικές συµβουλές εξαγωγών σε επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους: 
               τροφίµων, φάρµακων και τεχνολογιών ICT & mobile applications
Στόχος του panel αυτού ήταν να καθοδηγήσει τους ενδιαφερόµενους στο πώς να εξάγουν: τρόφιµα, 
φάρµακα και τεχνολογίες ICT & Mobile Applications. 

Πιο συγκεκριµένα συζητήθηκαν: 
- Πώς και µε ποιες προϋποθέσεις αναπτύχθηκε κάθε εξαγωγέας-συµµετέχων εξαγωγικά.  
- Ποιες οι προδιαγραφές και τα προαπαιτούµενα για να είναι εξαγώγιµο ένα προϊόν

Οµιλητές: 
∆ηµήτρης ∆έµος, Πρόεδρος, ΠΕΦ & Πρόεδρος, Demo 
Γιώργος ∆ηµητρακόπουλος, Τεχνικός Σύµβουλος, GS1 Association Greece 
Γιάννης Κωτσής-Γιανναράκης, Γενικός ∆ιευθυντής, ΣΕΚΕΕ
Καθ. Βασίλειος Μακιός, Γενικός ∆ιευθυντής, Corallia 
Πάνος Μανουηλίδης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Odysea Ltd 
Γιώργος Οικονόµου, Γενικός ∆ιευθυντής, ΣΕΒΙΤΕΛ

Συντονιστής: ∆ήµητρα Μανιφάβα, ∆ηµοσιογράφος, Καθηµερινή  
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Υπεύθυνος συντονισμού:  
Κωνσταντίνος Σαλβαρλής, Conferences Manager, Ethos Media | Τ: 210 998 4909 | [email protected]

Yπεύθυνες Επικοινωνίας και ∆ηµοσίων Σχέσεων:  
Σοφία-Αφροδίτη Βουλγαράκη, Communication & P.R Manager, Ethos Media | Τ: 210 998 4901 | [email protected]
Αθηνά Φραδέλου, Marketing & P.R. Manager, Ethos Media | Τ: 210 998 4905 | [email protected]

Υπεύθυνοι χορηγιών:  
Κωνσταντίνος Ουζούνης, CEO, Ethos Media | Τ:210 998 4864 | [email protected]
Γρηγόρης Λεωνίδης, Commercial Director, Ethos Media | Τ: 210 9984876 | [email protected]
Ράντω Μανώλογλου, Advertising Executive, Ethos Media | T:210 9984863 | [email protected]
Λωρέττα Μπούρα, Advertising Executive, Ethos Media | T:210 9984902 | [email protected]
:
Δημήτρης Κούρκουλας, Υφυπουργός, Υπουργείο Εξωτερικών
" , . 2011, 10% 22 . , , , ".  VIDEO
:
Χρήστος Φαρµάκης, Σύµβουλος ΟΕΥ, Πρόεδρος, Ένωση ∆ιπλωµατικών Υπαλλήλων Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων (ΕΝ∆Υ ΟΕΥ)
" . , . 2011 11.700, 95% ".  VIDEO
:
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Υπουργείο Εξωτερικών
" . , . , . . "" ".  VIDEO
& () ()
(: VIP)

() () :
():
,
(),
- - :
,
',

():
,
() ,
:
, ',

:
,
,
:
,
,

:
,
',
:
,
',

:
,
',

:
,
,

:
,
,

:
- ,
- ,
- ,
Signe Ratso
Director of Trade Strategy and Analysis
and Market Access, DG Trade,
European Commission
Exports Money Conference 2012 13 .
, :
Y , (), Logistics, , (), (), (), (), (), , (), (), , ()
(), (), - , - , - , -I , - , - , - , - , - (), - , - , - .